Súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom webovej stránky

Záujemca – ako dotknutá osoba týmto bez výhrad, jasne a zrozumiteľne udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov, z dôvodu záujmu o využívanie služieb prevádzkovateľa (DANMO, s.r.o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 46 313 826, IČ DPH: SK202 332 93 96 podľa §4), v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, emailový kontakt. Súhlas je udelený na dobu 12 mesiacov. 
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a od 25.05.2018 zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.  
 
Tento udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.
 
Emailová adresa pre odvolanie udeleného súhlasu: danmo@danmo.sk
Poštová adresa pre odvolanie udeleného súhlasu: DANMO, s.r.o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava – Staré Mesto

Informácia o spracovaní osobných údajov zákazníkov spoločnosti

 

Úvodné informácie

 

1. Správca údajov

 

    DANMO, s.r.o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava – Staré Mesto,

    Prevádzka: Danmo, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad   

    IČO:  46313826, registrácia vedená v Obchodnom registri Okresného súdu

    Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 140261/B

    (ďalej len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“)  

 

spracúva osobné údaje svojich zákazníkov/ odberateľov spoločnosti osobne na prevádzke spoločnosti a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES(ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“),a za stanovenými účelmi, ako aj spôsobmi a prostriedkami spracovania, ktoré vždy zodpovedajú konkrétnemu právneho základu v zmysle článku 6 Nariadenia.

 

Táto informácia obsahuje jednak transparentné informácie v zmysle ustanovenia článkov 13 a 14 Nariadenia, ako aj poučenie o právach odberateľov/zákazníkov ako dotknutých osôb v zmysle ustanovení článkov 15 až 22 Nariadenia.

 

2. Účel spracúvania osobných údajov

 

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri objednávke služieb alebo diela, prípadne iným spôsobom pri uzatvorení právneho vzťahu so spoločnosťou alebo v priebehu jeho trvania, sú spracúvané za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zaslaných objednávok, resp. vyplývajúcich zo zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, t. j. za účelom dodania objednaných služieb a diela.

Právny základ spracúvania osobných údajov

 

A. Uzavretie a plnenie zmluvy, predzmluvné vzťahy

Poskytnutie Vašich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je nevyhnutné za účelom uzatvorenia zmluvy o dielo alebo inej zmluvy týkajúcej sa dodávky diela alebo služieb, ktoré si v spoločnosti objednáte, ako aj za účelom dodania objednaného diela alebo služieb.

 

B. Zákonná povinnosť

Po realizácii dodávky diela alebo služby ďalej spracúvame osobné údaje zákazníkov z dôvodu plnenia povinností uchovávať určité údaje v dobe stanovenej právnymi predpismi. Ak teda právny predpis stanovuje dobu, počas ktorej musí spoločnosť uchovávať osobné údaje zákazníkov, budú tieto údaje spracúvané a uchovávané aj po splnení všetkých povinností vyplývajúcich zo zmluvy (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

 

 

3. Rozsah a kategórie spracúvaných osobných údajov

 

Osobne poskytnuté osobné údaje

 

Pri spracúvaní osobných údajov rešpektuje spoločnosť zásadu minimalizácie spracúvaných údajov a spracúva iba tie osobné údaje svojich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zaslaných objednávok, resp. vyplývajúcich zo zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, t. j. za účelom dodania objednaných služieb alebo diela. Spoločnosť spracúva osobné údaje svojich zákazníkov v nasledovnom rozsahu:

- Meno a priezvisko

- E-mail

- Telefónne číslo

- Adresa trvalého pobytu, príp. fakturačná a dodacia adresa.

 

Žiadne spracúvané osobné údaje nepochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

 

 

4. Príjemcovia osobných údajov

 

V prípade doručovania služby alebo diela vo fyzickej alebo papierovej forme môžu byť Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu (t. j. meno, priezvisko, dodacia adresa) poskytnuté kuriérskej službe alebo spoločnosti Slovenská pošta, a.s..

Bez poskytnutia osobných údajov kuriérskej službe alebo spoločnosti Slovenská pošta, a.s. by nebolo možné doručenie objednaného tovaru na zákazníkom zvolenú adresu. Spoločnosť môže byť ďalej povinná poskytnúť osobné údaje účtovnej spoločnosti, audítorovi, daňovému poradcovi alebo advokátovi, ak tak ustanovuje právny predpis alebo zmluva, prístup k osobným údajom tak môžu mať v nevyhnutnom rozsahu i táto osoba.

 

5. Doba uchovávania osobných údajov

 

Doba uchovávania, resp. spracúvania osobných údajov zákazníkov je nasledujúca:

 

6. Práva zákazníka ako dotknutej osoby

 

 

7. Ďalšie informácie

Osobné údaje poskytnuté zákazníkom sú spracúvané na iných právnych základoch ako je súhlas s ich spracovaním. Údaje, ktoré zákazník poskytuje, sú vyžadované za účelom plnenia zmluvných alebo zákonných povinností, a preto súhlas zákazníka na ich spracovanie nevyžaduje. V prípade neposkytnutia údajov by totiž spoločnosti bolo znemožnené plniť si svoje povinnosti vyplývajúce z objednávky zákazníka. Kontaktné údaje.

Kontaktné údaje spoločnosti:

    DANMO, s.r.o., 

    Prevádzka: Danmo, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad   

    IČO:  46313826                                  

    Telefón: +421 0905 390 393

    Zodpovedná osoba za ochranu OÚ: Ing. Ján Molnár

0905 390 393 danmo@danmo.sk